Általános Szerződési Feltételek

 

1.                  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.1              Jelen általános szerződési feltételek („Általános Szerződési Feltételek”) alkalmazandóak az Ön által a www.teleteka.hu weboldalon („Weboldal”) leadott bármely szolgáltatásra vonatkozó valamennyi megrendelésre. Az Általános Szerződési Feltételek a http://www.teleteka.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ linken található, a Szolgáltatás és annak használatának a leírásával – „Vásárlás folyamata” együtt értelmezendőek. A Weboldal médiaszolgáltatója a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 2. em., cégjegyzékszáma: 01-10-041306, képviselője: Dobos Menyhért vezérigazgató, a médiaszolgáltatás NMHH nyilvántartási száma: BJ/15771-2/2015). A Weboldal üzemeltetője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap- („MTVA”) (telefonszám: +36-1-759-5009 (munkanapokon 9-17 óráig), székhely, postacíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., email: kapcsolat@teleteka.hu).

1.2              Mielőtt bármely szolgáltatást megrendelne tőlünk, kérjük, gondosan olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Felhasználási Feltételeket, ugyanis ezek képezik a közöttünk létrejött megállapodás valamennyi feltételét. A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével a felek között magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt az MTVA a megszűnéstől számított 5 évig őrzi. Önnek a megrendelés bármely szakaszában, a megrendelés MTVA részére történő elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a Weboldal megrendelési felületén (pl.: szolgáltatás törlése a kosárból).

1.3              Ön az „TOVÁBB A FIZETÉSHEZ” gomb megnyomásával kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőként elfogadta.

1.4              Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor megváltoztassuk, ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket is. A közöttünk létrejött megállapodásra az Ön megrendelésének leadásakor hatályos Általános Szerződési Feltételek lesznek irányadóak.

Amennyiben Ön nem erősíti meg az Általános Szerződési Feltételek elfogadását, Ön nem fog tudni megrendelést leadni a Weboldalon.

2.                  MEGRENDELÉSEK

2.1              Ön a „MEGRENDELEM” gomb „megnyomásával” szerződés létrehozását kezdeményezi Ön, mint fizetésre kötelezett és a szolgáltatás igénybevételére jogosult vásárló és az MTVA, mint a szolgáltatás nyújtására kötelezett és az ellenértékre jogosult szolgáltató között, a kiválasztott Szolgáltatásra vonatkozóan.

2.2              Mikor Ön egy szolgáltatást megrendel a Weboldalon, a megrendelésre a jelen Általános Szerződési Feltételek lesznek irányadóak. A megrendelés megérkezését és elfogadását email útján visszaigazoljuk az Ön részére, amelyben összefoglaljuk a megrendelés részleteit. A megrendelt szolgáltatás vonatkozásában a szerződés közöttünk ezen visszaigazolás elküldésével jön létre.

2.3              Amennyiben az Ön megrendelésével bármely probléma van, felvesszük Önnel a kapcsolatot.

3.                  DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1              Az Ön által megrendelt szolgáltatás díja a Weboldalon a megrendelés megérkezésekor feltüntetett összeg, kivéve, ha az ott feltüntetett díj nyilvánvalóan hibás.

3.2              A feltüntetett díj tartalmazza az általános forgalmi adót.

3.3              A megrendelt szolgáltatás díját elektronikus úton bankkártyával vagy mobiltelefonnal a megrendelés feladásakor fizetheti meg.

3.4              A megrendeléssel és a díj megfizetésével Ön kifejezett előzetes beleegyezését adta ahhoz, hogy megkezdjük a Szolgáltatást és ezzel lemondott azon jogáról, hogy elálljon a szerződéstől, vagy annak lejárata előtt felmondja azt.  

4.                  AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓK

4.1              A vásárláshoz szükséges lehet, hogy Ön – mint a vásárlási lehetőséget biztosító Weboldal felhasználója – a Weboldalon regisztráljon és létrehozzon egy saját felhasználói fiókot. Az oldalak böngészése, egyes díjak megtekintése regisztráció és a felhasználói fiókba történő belépés nélkül is lehetséges, megrendelés leadása azonban nem. A felhasználói fiók adatait rögzítjük, így Önnek a Weboldalon történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. Kizárólag Ön felel azért, hogy a jelszavát titokban tartsa. Kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket, amennyiben észleli, hogy valaki jogosulatlanul hozzáfért a felhasználói fiókjához. A felhasználói fiókjának/jelszavának jogosulatlan használatából fakadó károkért semminemű felelősséget nem tudunk vállalni.

4.2              Ön vállalja, hogy valós, pontos és teljes adatokat ad meg a regisztráció során és minden olyan egyéb esetben, amikor ez a Weboldal használatához szükséges lehet. Ön vállalja továbbá, hogy ezen adatokat frissíti, ha ez bármely okból szükséges. Valótlan, nem teljes vagy pontatlan adatok megadása esetén regisztrációját töröljük, és Ön nem használhatja szolgáltatás igénybevételére a Weboldalt. Amennyiben a megadott adatok csalást valósítanak meg, úgy ez felvetheti az Ön büntetőjogi és polgári jogi felelősségét is.

4.3              A Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása érdekében az alábbi adatokat rögzítjük Önről: név, képviselő neve (cég esetén), cím, e-mail cím, megrendelések, a szolgáltatás ellenértékéről szóló számla kiállításához jogszabályban előírt adatok, az elektronikus fizetéssel kapcsolatos információk.

4.4              A megadott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) rendelkezéseivel összhangban kezeljük. A személyes adatok kezelésének célja az Ön azonosítása, a megrendeléseinek teljesítése, továbbá amennyiben ehhez külön hozzájárul, úgy egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatos közvetlen megkeresések, hírlevelek, tájékoztatások, reklámok küldése. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A felhasználói fiók létrehozásakor megadott személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg aktív felhasználói fiókkal rendelkezik, illetve a konkrét megrendelésére vonatkozó információkat a vonatkozó (pl.: számviteli) jogszabályokban előírt ideig, de maximum a szerződés megszűnésétől számított 5 évig. Ön bármikor kérheti felhasználói fiókjának törlését, felhasználói fiók nélkül azonban megrendeléseit nem tudjuk teljesíteni.

4.5              Az Info tv. alapján az adatkezelés során Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályon alapuló, kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását. Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz is fordulhat.

5.                  MEGRENDELŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGA

Jelen 5. pontban foglalt jogok a fogyasztókra, tehát azon természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el („Fogyasztó”). és az előző csoportba nem tartozó egyéb Megrendelőkre egyaránt kiterjednek.

A megrendelés és a díj megfizetése után Ön a szerződéstől nem állhat el és a szerződés lejárata előtt nem mondhatja azt fel. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint, „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomra” irányul, a megrendelés és a díj megfizetését követően, amely a Szolgáltatás megkezdésébe történő kifejezett beleegyezésnek minősül, a természetes személy megrendelő (Fogyasztó) sem élhet a Korm. rendelet 20. §-a szerinti elállás, felmondás jogával.

Törekszünk arra, hogy a Weboldalon feltüntetett valamennyi díj helyes legyen. Azonban ha észleljük, hogy valamely díjat helytelenül adtunk meg a Weboldalon, úgy Önt erről haladéktalanul értesítjük. Ebben az esetben Ön eldöntheti, hogy újra megrendeli-e a szolgáltatást, vagy eláll a megrendeléstől. Elállás esetén visszatérítjük az Ön részére a megrendeléssel kapcsolatosan teljesített valamennyi kifizetését.

6.                  MTVA ELÁLLÁSA

Fenntartjuk a jogot, hogy elálljunk a szerződéstől, ha a megrendelt szolgáltatás bármely okból nem elérhető. Ebben az esetben email útján értesítjük, és visszatérítjük az Ön részére a megrendeléssel kapcsolatosan teljesített valamennyi kifizetését.

7.                  KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1              Ön az MTVA hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2              Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

7.2.1                    Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az MTVA számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az MTVA költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.2.2                    Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az MTVA adott okot.

7.3              Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Ha Ön Fogyasztó, a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves (Fogyasztó esetén két éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4              Ön az MTVA-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5              Ha Ön Fogyasztó, úgy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a MTVA nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.                  PANASZKEZELÉS

8.1              Szolgáltatásainkkal, illetve tevékenységünkkel kapcsolatos bármely panasz, észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: telefonon a +36-1-759-5009 telefonszámon (munkanapokon 9-17 óráig), vagy email útján a kapcsolat@teleteka.hu email címen.

8.2              Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül és a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panasz kezelésével Ön nem ért egyet, úgy jegyzőkönyvet veszünk fel a panaszról, amely az alábbiakat tartalmazza:

8.2.1                    az Ön neve, lakcíme,

8.2.2                    a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

8.2.3                    a panaszának részletes leírása, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

8.2.4                    nyilatkozatunk az Ön panaszával kapcsolatos álláspontunkról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

8.2.5                    a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ön aláírása,

8.2.6                    a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

8.2.7                    telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

8.3              Szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet helyben átadjuk, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a 8.4 pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük az Ön részére. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 8.4 pontban írtak szerint járunk el.

8.4              Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk az Ön részére. A panasz elutasítása esetén Ön első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró, Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat:

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefon: +36-1-450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

8.5              Az Ön panaszának elutasítása esetén békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a vállalkozás közötti, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A székhelyünk szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36-1-488-2186
Telefon: +36-1-488-2131

8.6              Az MTVA nem vetette alá magát magatartási kódexnek.

9.                  FELELŐSSÉG

9.1              A felelősségünk terjedelme a Weboldalon megrendelt szolgáltatások tekintetében semmilyen esetben nem haladhatja meg a szolgáltatásokért Ön által fizetett teljes díj összegét.

9.2              A fentiektől függetlenül, jelen Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely korlátozná a Fogyasztókat a jogszabályok alapján megillető jogokat.

10.              NEM TÁRGYI ADATHORDOZÓN NYÚJTOTT DIGITÁLIS ADATTARTALOMRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

10.1          Általános rendelkezések

10.2          Az MTVA a Weboldalon hozzáférést biztosít lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások igénybevételére is. Lineáris médiaszolgáltatás (élő televíziós, illetve rádiós szolgáltatás) a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás. Lekérhető médiaszolgáltatás (egyedi filmkölcsönzés) olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti, illetve hallgathatja meg a műsorszámokat. Fentieken túl a Weboldalon lehetőség van egyéb tartalmak meghallgatására is. (A lineáris- és lekérhető médiaszolgáltatás, valamint az egyéb tartalmak a továbbiakban együttesen: „Digitális Adattartalom”.)

10.3          A Digitális Adattartalomhoz a 4. pont szerint regisztrált felhasználóknak van hozzáférésük térítés ellenében. Bizonyos Digitális Adattartalmakat kizárólag 18 év feletti regisztrált felhasználók tekinthetnek, illetve hallgathatnak meg. A Digitális Adattartalomhoz csak magyarországi IP címről és honos hálózatról lehet hozzáférni, a szolgáltatás csak Magyarország területén vehető igénybe.

10.4          Műszaki, technikai feltételek

10.4.1                A Digitális Adattartalom szolgáltatás eléréséhez használható eszközök, a szolgáltatás technikai feltételei, valamint a szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök tekintetében lásd a Felhasználási Feltételeket.

10.5          Díjazás, fizetési feltételek

10.5.1                Előfizetés: a Weboldalon feltüntetett csomagok előfizetése esetén, a lekérhető szolgáltatások mellett, Lineáris (élő televíziós) médiaszolgáltatás is igénybe vehető. Az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. A havi előfizetési díjat előre elektronikus úton bankkártyával vagy mobiltelefonnal kell megfizetni.

10.5.2                Egyedileg lekérhető tartalmak: lekérhető (filmkölcsönzés) médiaszolgáltatás igénybevétele, illetve hangoskönyvek online meghallgatása és zenék letöltése esetén, az adott film, műsorszám, hangoskönyv, illetve zene mellett feltüntetett összeget kell megfizetni elektronikus úton bankkártyával vagy mobiltelefonnal a film-, vagy hangoskönyv kölcsönzés, illetve zeneletöltés előtt.

10.6          Felelősség

10.6.1                A Weboldal által kínált Digitális Adattartalom kizárólag személyes felhasználási célra szolgál, bármely kereskedelmi céllal történő használat tilos. Az ellenérték megfizetésével a felhasználó nem kizárólagos, térben és időben korlátozott, nem átruházható felhasználási engedélyt kap, hogy a műsorszámokat, hangoskönyveket kizárólag online módon (stream technológia útján) a Felhasználási Feltételekben meghatározottak szerint megtekinthesse, illetve meghallgathassa. A Weboldalon elérhető zenék tekintetében a felhasználó jogosult a zenét a Felhasználási Feltételekben foglalt módon letölteni. Fentieken túl a felhasználó semmilyen egyéb jogot nem szerez a Digitális Adattartalommal kapcsolatosan. A Digitális Adattartalom fenti engedélytől eltérő bármely felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan többszörözése (másolása, rögzítése), terjesztése, átdolgozása, felhasználása nyilvános előadás, vagy nyilvánossághoz közvetítés, vagy továbbközvetítés céljából tilos.

10.6.2                A felhasználó nem jogosult megkerülni, törölni, módosítani, hatástalanítani, gyengíteni vagy kijátszani az MTVA vagy bármely harmadik személy által a Digitális Adattartalom védelme érdekében használt technológiát, műszaki intézkedést.

10.6.3                A szolgáltatás rendelkezésre állása és minősége számos tényező függvénye, tekintettel arra, hogy az adattovábbítás interneten történik. A szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

10.6.4                Az MTVA nem vállal felelősséget a felhasználók internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

10.6.5                Az MTVA jogosult a Weboldal karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni. A Weboldal folyamatos üzemeltetése kivételes esetekben az MTVA előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az MTVA mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

10.6.6                A Digitális Adattartalom szolgáltatás igénybevétele adatforgalmat generál. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás használóját (a felhasználót) terhelik.

10.6.7                A felhasználó nem jogosult felhasználói fiókját, annak jelszavát másnak átadni, rendelkezésre bocsátani.

11.              VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1          Jelen Általános Szerződési feltételek értelmezésére és az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó.

11.2          Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, úgy ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát.